Szukaj

Regulamin / newsletter

Regulamin Newslettera 

matka polka dot


§ 1
Niniejszy regulamin usługi Newsletter, zwanym dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia tej usługi przez Matka Polka Dot Katarzyna Karwacka-Szwarc z siedzibą w Poznaniu, ul. Abrahama 20, 61-615 Poznań, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 972 061 20 55 oraz REGON 300702000, zwaną dalej Matka Polka Dot.

§ 2
1. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Matka Polka Dot na podany przez użytkownika tej usługi adres e-mail wiadomości mailowych zawierających informacje dotyczące: oferty sklepu internetowego www.matkapolkadot.pl i promocjach organizowanych w sklepie.
2. Użytkownik poprzez zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter, udostępnia swój adres e-mail, podany w formularzu rejestracyjnym, w celu otrzymywania wiadomości mailowych, o których mowa w postanowieniach ustępów powyższych.

§ 3
Usługa Newsletter jest bezpłatna. 

§ 4
Matka Polka Dot informuje, że poszczególne Newslettery stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn.zm.).

§ 5
Umowa o korzystanie z usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony.

§ 6
1. Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Newsletter. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.
2. Osoba korzystająca z usługi Newsletter wypowiada umowę o korzystanie z tej usługi poprzez skierowanie oświadczenia w tym przedmiocie na adres mailowy: halo@matkapolkadot.pl lub pocztą na adres podany w postanowieniu § 1 niniejszego Regulaminu.

§ 7
Do korzystania z usługi Newsletter konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu e-mail, natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej.

§ 8
1. Wszelkie reklamacje dotyczące usługi Newsletter należy składać na adres mailowy halo@matkapolkadot.pl lub pocztą bezpośrednio na adres podany w Regulaminie.
2. W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w usłudze Newsletter, świadczonej przez Matka Polka Dot.
3. Matka Polka Dot rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

§ 9
1. Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter nastąpi od razu po zawarciu umowy o korzystanie z usługi Newsletter, na co jej użytkownik wyraża niniejszym zgodę.

§ 10
W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów